Решение № 154 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение 94.П-123/1//15.12.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост вр. чл. 15, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1- отсъстващ Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 154

 

  1. 1.      Дава съгласие да бъдат продължени до 01.10.2022 г. сроковете на договори №№ 69/28.12.2012 г. и 70/28.12.2012 г. за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ – V-та категория, находящи се в землището на с. Долно Камарци, а именно: № 022005 с площ от 1,811 дка в местността „Сулюшов излак“ и № 022035 с площ от 2,776 дка в местността „Върбака“, сключени с Пенка Драганова Горанова с адрес: с. Долно Камарци, ул. „Девета“, № 5 при годишни наемни  цени, както следва: 39,84 лв. (тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) по договор № 69/28.12.2012 г. и 61,07 лв. (шестдесет и един лева и седем стотинки) по договор № 70/28.12.2012 г. без ДДС.
  2. 2.  Упълномощава кмета на общината да сключи анекси към горецитираните договори за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини