Решение № 153 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-22/8//15.12.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с §1, т. 3 от ДР на ПМС 162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъстващ - Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 153

1. Отменя точка 3 от свое Решение №39 по Протокол № 3 от 20.03.2017г., изцяло отменя свое Решение №40 по Протокол № 3 от 20.03.2017г. и отменя точка 4 от свое Решение №48 по Протокол № 5 от 20.04.2017г.,

2. Приема актуализираната обосновка за избора на терен, необходим за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци с проектното предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

3. Приема актуализираните анализи, обосновки и доказателства за определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, изготвени съгласно Приложение № 11 към насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

4. Оправомощава Кмета на Община Горна Малина да извърши всички необходими действия по изпълнение на предходните точки от настоящето решение.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини