Решение № 147 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По четвърта точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 67.00-51/1//23.10.2017 г.от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постояната комисия по образование, култура и вероизповедание и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпило искане вх. № 67.00-51/20.10.2017 г. от директора на СУ „Христо Ботев” Горна Малина, с 9 гласа - за, против - няма, 2-ма -въздържали се, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 147

Дава съгласие да бъдат поставени 2 (два) броя стационарни машини за напитки и закуски (кафе машини) в двете фоайета на входовете на училището за срок от 1 (една) година срещу 50.00 лв. с ДДС месечен наем на всяка. Упълномощава директора на СУ „Христо Ботев” Горна Малина да извърши всички фактически и правни действия в изпълнение на настоящето решение, включително и да подпише договор за наем с лицето, предоставило най-конкурентна оферта.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 Подпис:

Връща

Новини