Решение № 141 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение от г-н Николай Сотилов – общински съветтник по предложение .№ 61.00-51/2//24.10.2017 г.от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по комисията по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 8 гласа - за, 1 глас -против, 2-ма - въздържали се, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 141

             Утвърждава сумата от 9 000 лв. (девет хиляди лева) от резерва на Община Горна Малина за дофинансиране на  Дейност 322 „Общообразователни училища” за веществена издръжка на Основно училище „Отец Паисий“с. Долно Камарци за периода м. октомври – м. декември на бюджетната 2017 година.

          Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Х

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

 

Х

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 Подпис:

Връща

Новини