Решение № 134 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното от г-н Николай Стоилов – общински съветник предложение  по предложения  №№ 94.Я-1/1//19.10.2017 г. 61.00-73/19.10.2017 г. – и двете от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становища на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ №   134

Отлага за следваща сесия разглеждането по същество на предложения № №  94.Я-1/1//19.10.2017 г. – и двете, от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, относно: одобряване на  изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 21 240,00 лв. с ДДС и включено право на строеж за апартамент № 2 в жилищен блок № 8, вх. А, ет. 1, находящ се в УПИ I в кв. 1 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. със застроена площ от 62 кв. м, заедно с мазе № 2 с площ от 6 кв. м по нотариален акт с № 185, том 3 с вх.рег. № 946, дело №438 от 26.04.2017 г. и 61.00-73/19.10.2017 г.относно: одобряване на изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 24 600,00 лв. с ДДС и включено право на строеж за апартамент № 4 в жилищен блок № 1, вх. А, ет. 2, находящ се в УПИ I в кв. 32 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. със застроена площ от 73.50 кв. м, заедно с мазе № 4 с площ от 6 кв. м и таванско помещение № 4 с площ от 6 кв. м по нотариален акт с № 187, том 3 с вх.рег. № 943, дело № 440 от 26.04.2017 г.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 Подпис:

Връща

Новини