Решение № 130 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 26.00-185/1//20.10.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 265, ал. 6 от Закона за електронните съобщения, чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и чл. 67, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 130

  1. 1.       Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасета на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до ПИ №000288 (проектен), м. “Дабковица”, землище на с. Горна Малина, община Горна Малина, засягащ 0.269 дка от ПИ №000265, м. “Дабковица”, землище на с. Горна Малина, община Горна Малина;
  2. 2.      Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ №000288 (проектен), м. “Дабковица”, землище на с. Горна Малина, община Горна Малина, с отреждане „За сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“;
  3. 3.      Изработването и съгласуването на ПУП-ПП и ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от „Мобилтел“ ЕАД, изцяло за сметка на дружеството при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури;
  4. 4.      С настоящото решение Общински съвет Горна Малина утвърждава приложените задания и трасе по реда на чл.125 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

Против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

Подпис:

Връща

Новини