Решение № 129 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 94.М-124/1//20.10.2017 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 2, т. 3 и т. 6 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2 –ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 129

  1. 1.    Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия регулационен, застроителен и кадастрален план на с. Макоцево, община Горна Малина, като се изменя улица с о.т. 55 - о.т. 54, създава се задънена улица с о.т. 55 – о.т. 54б – о.т. 54а – о.т. 54 и се обособява УПИ XVI- За озеленяване, кв. 2 по плана на с. Макоцево;
  2. 2.    Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани поземлени имоти;
  3. 3.    Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен само при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

Против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

Подпис:

Връща

Новини