Решение № 128 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение №26.00-124/1//23.10.2017 г.от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13 от Закона за пчеларството и чл. 39, ал. 2 и  ал. 3 от Закона за общинската собственост, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 128

  1. 1.        Да бъде учредено възмездно право на ползване без търг или конкурс за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост и съставляващ поземлен имот № 030009 с площ от 1,849 дка с начин на трайно ползване „Ливада”, находящ се в местността „Селището” в землището на с. Стъргел, община Горна Малина в полза на „Айвъри Био” ЕООД с ЕИК: 204631196 със седалище и адрес на управление: с. Априлово, Община Горна Малина, с управител Ирена Димитрова Александрова за устройване на постоянен пчелин с над 10 бр. пчелни семейства за цена от 6 612.00 лв. (шест хиляди шестстотин и дванадесет лева), платима еднократно преди сключване на договор.
  2. 2.        Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор със заинтересованото лице.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

Против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 

Подпис:

Връща

Новини