Решение № 127 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 26.00-19/2//23.10.2017 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 127

Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за електрозахранване на ПИ № 035079, м. „Брестето”, землище на с. Априлово, община Горна Малина, с който се засягат поземлени имоти – общинска собственост, както следва: ПИ №№ 000024, 000025, 000078, 000088, 000097, 000098, 000100, 000400, 020022, 020024, м. „Брестето”, землище на с. Априлово, община Горна Малина;

  1. 1.                      Изработването и съгласуването на ПУП-ПП следва да бъде възложено от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, изцяло за сметка на дружеството при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури;
  2. 2.                      С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложените задания и трасе по реда на чл.125 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

Подпис:

Връща

Новини