Решение № 126 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, решения на ОбС Горна Малина №№ 48 по протокол № 5 от 20.04.2017 г. и 122 по протокол № 9 от 14.09.2017 г. и във връзка с §1, т. 3 от ДР на ПМС 162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстващи ,Общинският съвет прие

         РЕШЕНИЕ № 126:        

      Прави следните промени в споразумението за партньорство с Община Елин Пелин, одобрено с решение № 48 по протокол № 5/20.04.2017 г., изменено с решение № 122 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.:

 Чл. 12, ал. 1:

изречение второ:

„Община Елин Пелин се задължава безвъзмездно да учреди вещно право на собственост и безвъзмездно да прехвърли собствеността на Община Горна Малина, върху 80 % идеални части от цялата инфраструктура (инсталации за компостиране, инсталации за предварително третиране), финансирана по ПРОЕКТА, по чл.1, ал.1, т.2 от това споразумение, в 10 (десет) годишен срок от окончателното плащане на средствата за ПРОЕКТА при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес.”

става

Община Горна Малина остава собственик на недвижимите имоти, обект на инвестиционното намерение.”

Изречение първо и изречение трето не се променят.

Допълва изречение четвърто:                

„В случай на прекратяване на съсобствеността след изтичане на десетата година от въвеждане в експлоатация на изградената по ПРОЕКТА инфраструктура (инсталации за компостиране и инсталации за предварително третиране), разпределението между двете общини на същата (изградената по ПРОЕКТА инфраструктура (инсталации за компостиране и инсталации за предварително третиране) става в съотношение 20% за Община Горна Малина към 80% за Община Елин Пелин по реда на Закона за общинската собственост, спазвайки изискванията на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес.“

 

Чл. 39:

Изменя чл. 39: „В случай, че Община Елин Пелин не изпълни задължението си по чл. 12, ал. 1, изречение второ от настоящето споразумение безвъзмездно да учреди вещно право на собственост и безвъзмездно да прехвърли собствеността на Община Горна Малина, върху 80% идеални части от цялата изградена инфраструктура (инсталации за компостиране, инсталации за предварително третиране), финансирана по ПРОЕКТА, по чл. 1, ал. 1, т. 2 от това споразумение, в 10 (десет) годишен срок от окончателното плащане на средствата за ПРОЕКТА при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес, тя (Община Елин Пелин) дължи на Община Горна Малина неустойка в размер на 80% от стойността на АДПБФП по проекта.”

става

„В случай, че Община Елин Пелин не изпълни задължението си по чл. 12, ал. 1, изречение четвърто от настоящето споразумение, същата (Община Елин Пелин) дължи на Община Горна Малина неустойка, определена по реда и в размер, съгласно приложимото българско законодателство. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отс.

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отс.

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 Подпис:

Връща

Новини