Решение № 125 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.

ное 30, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №10  от 25.10.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 26.00-25-/1//23.10.2017 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпила молба вх. № 26.00-25/30.01.2017 г. по описа на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Здравка Йорданова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 125

  1. 1.    Да  бъде отдадена площ от 20,00 кв. м от поземлен имот № 000187 с площ от 3,433 дка, находящ се в местността „Под гробищата” в землището на с. Стъргел, община Горна Малина за срок от 3 месеца на „Фруктос 9” ЕООД с управител Боян Тихомиров Добренов за разполагане на антена за видеонаблюдение на собствения на дружеството пчелин, находящ се в землището на с. Горно Камарци срещу предоставяне на интернет за същия период от време за нуждите на кметство с. Горно Камарци.
  2. 2.    Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши всички последващи фактически  и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

        

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.11.2017 г.

 Подпис:

Връща

Новини