Решение № 122 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По пета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 08.00-13/1/05.09.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решение на ОбС Горна Малина № 48 по протокол № 5 от 20.04.2017 г. и във връзка с постигато съгласие с представители на Общински съвет Елин Пелин и Община Елин Пелин на среща на 12.09.2017 г., с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3-ма отсъстват – Даниел Георгиев, Иванка Младенова и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 122

        Приема направаните промени в споразумението за партньорство с Община Елин Пелин, одобрено със свое решение № 48 по протокол № 5 от 20.04.2017г., съгласно Приложение 1 към протокола.

      След изменението споразумението добива следния вид:

          

СПОРАЗУМЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВО

 

Днес: …… в с. Горна Малина, между:

 

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА представлявана от: инж. Ангел Жиланов - Кмет на Община Горна Малина, със седалище и адрес на управление: Горна Малина 2131, площад "Родолюбие" № 1, БУЛСТАТ 000776178, ИН по ДДС: BG000776178

и

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН представлявана от: инж. Ивайло Симеонов - Кмет на Община Елин Пелин, със адрес на управление: 2100 Елин Пелин, пл. "Независимост"№1, БУЛСТАТ 000776242, ИН по ДДС: BG 000776242,

 

се сключи настоящето СПОРАЗУМЕНИЕ, за следното:

 

  1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1 (1) Общините Горна Малина и Елин Пелин, подписали настоящото споразумение и наричани по-долу за краткост общини-партньори, обединяват усилията си и посредством сътрудничество, се съгласяват в партньорство да:

1. Извършат всички фактически и правни действия, свързани с подготовката на проектното предложение, описани по-долу.

2. Подготвят проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (наричан за краткост „ПРОЕКТА“).

3. Подписват и изпълнят съвместно административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП);

4. Ползват съвместно инвестицията по проекта, съобразно нейното предназначение.

(2) Обхватът на проектното предложение се определя като изграждане на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци регион Горна Малина“, като общините - партньори ще имат правото да използват изградените инсталации след осъществяване на инвестицията.

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2 Кандидатстването за финансиране, изпълнението и управлението на проекта изисква координиране и съвместни действия на общините Горна Малина и Елин Пелин.

Чл. 3 Настоящето споразумение се одобрява с решения от Общинските съвети на общините Горна Малина и Елин Пелин.

Чл. 4 Водеща община, която да подаде проектно предложение и да отговаря за подготовката на проектното предложение, управлението и изпълнението на ПРОЕКТА (като попълва, комплектова и подава искания за плащане, доклади за напредък, както и всички искания, уведомления, доклади, отчети, декларации и всички други документи по АДБФП), в случай че същият бъде одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г., процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, да е ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА.

Чл. 5 (1) Общината - партньор остава отговорна за представяне в срок на всички изискуеми документи, като съпътстващи проектното предложение, в това число и за всички необходими разрешителни документи, когато се изисква снабдяване с тях и тяхното представяне.

(2) Общината - партньор е длъжна да подпише в указания срок проектното предложение, споразумението и декларацията за партньорство, както и всички останали изискуеми и неизрично изброени тук документи, приложени към формуляра за кандидатстване по процедурата и да подпише АДБФП.

(3) Общината – партньор оказва съдействие на органа за управление на проекта, следи за законосъобразността и целесъобразността на всички извършени действия, възлаганите обществени поръчки и спазването на времевите графици по отношение на дейността и обстоятелствата в нейните компетенции.

(4) Общините, в пряка връзка с „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Горна Малина“ се задължават:

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ

Чл. 6 (1) Община Горна Малина се задължава да:

1. Организира подготовката на проектната документация, в т.ч. да определи дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА.

2. Да подаде проектното предложение чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020 за извършване на оценка по реда и в срока, посочен в насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

3. Да осигури и представи на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г., при необходимост, всякакви допълнителни данни, документи и разяснения в хода на оценката на проектното предложение, както и необходимата документация във връзка със сключването на АДБФП.

4. Да възстанови на Община Елин Пелин извършените от нея разходи със средства по АДБФП и да я информира своевременно за цялата кореспонденция с Управляващия орган по АДБФП.

(2) Община Горна Малина възлага обществените поръчки в рамките на ПРОЕКТА и извършва разплащанията към определените изпълнители, след осигурено финансиране, с изключение на обществената поръчка по чл. 28, ал.3 от настоящото споразумение.

(3) Община Горна Малина се задължава да предостави на Община Елин Пелин цялата документация свързана с обществените поръчки за информация в срок най-късно до 14 (четиринадесет) календарни дни преди обявяването им.

(4)  Община Горна Малина се задължава да предостави на Община Елин Пелин проектите на договорите предвидени за свободно възлагане по смисъла на ЗОП (при наличие на такива), в срок най-късно до 14 (четиринадесет) календарни дни преди сключването им.

(5) Община Горна Малина се задължава по предложение на Община Елин Пелин да включи най-малко двама членове, представителите на Община Елин Пелин, като външни експерти в състава на комисията за избор на изпълнител по ЗОП за изграждане на инфраструктурата по ПРОЕКТА (инсталации за компостиране, инсталации за предварително третиране).

(6) След получаването на уведомление за одобрение на ПРОЕКТАот Управляващия орган, Община Горна Малина информираОбщина Елин Пелин за полученото уведомление.

(7) Община Горна Малина информира Община Елин Пелин за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до спиране или удължаване на срока за изпълнение на АДБФП.

(8) Община Горна Малина информира Община Елин Пелин за всяко предстоящо изменение на АДБФП, което би могло да окаже въздействие върху правата и задълженията на Община Елин Пелин, произтичащи от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.

(9) Община Горна Малина съвместно с екипа за управление на проекта осъществяват комуникацията с Управляващия орган във връзка с изпълнението на ПРОЕКТА.

(10) Община Горна Малина се задължава да предостави на Община Елин Пелин документи, данни и информация свързани с цялостното изпълнение на проекта .

Чл. 7 Община Горна Малина има право:

1. Да определи дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА.

2. Да изисква от Община Елин Пелин:

2.1. информацията, данните и документите, с които те разполагат и които са необходими за подготовката на ПРОЕКТА.

2.2. да представят документите, представляващи част от ПРОЕКТА, необходими съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

2.3. осигуряването на допълнителни данни, документи и разяснения от тяхната компетентност, в случай на необходимост в хода на оценката на ПРОЕКТА.

2.4. осигуряването на необходимата документация от тяхната компетентност във връзка със сключването на АДБФП, в случай че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране.

2.5. предоставяне на информация и документи в рамките на тяхната компетентност, свързани с изпълнението на одобрения за финансиране ПРОЕКТ и с изпълнението на задълженията на Община Горна Малина, произтичащи от АДБФП.

2.6. предоставяне на информация и документи във връзка с извършването на проверки на място от страна на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Сертифициращия орган и други проверяващи институции и при извършването на одити от страна на национални и европейски одитиращи органи.

2.7. изпълнение на всички задължения, произтичащи от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.

Чл. 8 Община Елин Пелин се задължава:

1. Да предоставя на Община Горна Малинаинформацията, данните и документите, необходими за подготовката на ПРОЕКТА, които са налични при тях, както и да предприемат всички необходими действия в рамките на своята компетентност по тяхното осигуряване.

2. Да представя на Община Горна Малинаточни и достоверни данни, необходими за изготвяне на анализа разходи – ползи.

3. Да осигурява на Община Горна Малинапри поискване допълнителни данни, документи и разяснения от неговата компетентност, необходими при провеждането на оценката на ПРОЕКТА.

4. Да предоставя на Община Горна Малинанеобходимата документация от тяхната компетентност във връзка със сключването на АДБФП, в случай, че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране.

5. Да докладва на Община Горна Малинавъв връзка със съмнения за нередности и измами, в съответствие с изискванията на АДБФП.

6. Да предоставя на Община Горна Малина при поискване информация и документи във връзка с извършването на проверки на място от страна на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Сертифициращия орган и други проверяващи институции и при извършването на одити от страна на национални и европейски одитиращи органи.

7. Да уведомява своевременно Община Горна Малина за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до забавено изпълнение или до неизпълнение на дейности, включени в одобрения за финансиране ПРОЕКТ.

Чл. 9 Община Елин Пелин има право:

1. Да бъде уведомена за датата на сключване на АДБФП, в случай че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране от оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

2. Да бъде информирана от Община Горна Малина за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до спиране или удължаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

3. Да бъде информирана от Община Горна Малина за всяко предстоящо изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, което би могло да окаже въздействие върху правата и задълженията на Община Елин Пелин, произтичащи от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.

4. Да получава от Община Горна Малина документи, данни и информация свързани с цялостното изпълнение на проекта.

 

  1. СОБСТВЕНОСТ

Чл. 10 Община Горна Малина е определена с решение на УС на РСУО – Горна Малина за ВОДЕЩА ОБЩИНА за изпълнение и управление на проекта, като е пряко отговорна за законосъобразното му управление и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности в него.

Чл. 11 (1) Община Горна Малина е собственик на имот (застроени или незастроени), върху които ще се изгражда съответната инсталация.

(2) Експлоатацията на всяка от изградените в изпълнение на ПРОЕКТА инсталации за предварително третиране и за компостиране задължително се възлага от двете общини – съсобственици на дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея.

(3)За осигуряване средствата по закупуване собствеността на земята (при необходимост), върху която ще се изграждат инсталациите за компостиране и предварително третиране, общинските съвети на общината на чиято територия ще бъдат изградени съоръженията, приемат решение за включване на разхода в бюджета на съответната община, преди същия да бъде възстановен от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Чл.12 (1) Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за компостиране и инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатация, ще бъде прехвърлена от общината - собственик на терена, съответно носител на вещното право на строеж, на Община Елин Пелин, съгласно договорените дялове на съсобственост, както следва: за Горна Малина - 20%, за Елин Пелин - 80%.

Община Елин Пелин се задължава безвъзмездно да учреди вещно право на собственост и безвъзмездно да прехвърли собствеността на Община Горна Малина, върху 80 % идеални части от цялата инфраструктура (инсталации за компостиране, инсталации за предварително третиране), финансирана по ПРОЕКТА, по чл.1, ал.1, т.2 от това споразумение, в 10 (десет) годишен срок от окончателното плащане на средствата за ПРОЕКТА при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес.

Движимото имущество се разпределя между Община Горна Малина и Община Елин Пелин съгласно одобрения ПРОЕКТ.

(2) Изградената инфраструктура (инсталации за компостиране и инсталации за предварително третиране) по ал.1 е строеж по смисъла на чл.4, ал. 4 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

(3) Общините - собственици на съоръженията по ПРОЕКТА, се задължават да не прехвърлят на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за ПРОЕКТА. Поетият ангажимент се обективира с Решение на Общото събрание на РСУО Горна Малина на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО.

(4) Общините - собственици на съоръженията по ПРОЕКТА, се задължават да не променят предназначението на инфраструктурата по ал. 1, изградена със средства по проекта преди изтичане на сроковете по ал. 3 и единствено след изричното писмено съгласие и на двете общини Горна Малина и Елин Пелин.

Чл.13 (1) За устойчивостта на инвестицията общините се споразумяват начинът на управление и експлоатацияна изградената инфраструктура да е съобразена с действащия Закон за управление на отпадъците като се осигури равноправно третиране и гарантиране на интересите на двете общини. В основата за избор на оператор/и на съоръженията ще стои Закона за обществените поръчки и поднормативните му актове.

(2) Общините се задължават да експлоатират активите, изградени по Проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес.

Чл. 14 Общините от РСУО Горна Малина се ангажират да не се присъединяват към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата. Поетият ангажимент се обективира с Решение на Общинския съвет на всяка от общините от РСУО Горна Малина.

Чл. 15 (1) Общините от РСУО Горна Малина се ангажират изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска собственост.

(2) Собствеността на изградените инсталации за компостиране и инсталации за предварително третиране следва да бъде общинска и да отговаря на следното условие: всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Поетият ангажимент се обективира съобразно взето решение на Общото събрание на регионалното сдружение на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО и в решения на Общинските съвети на общините.

 

  1. ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ

Чл. 16 (1) Общините Горна Малина и Елин Пелин се съгласяват да осигурят собствен принос към финансирането на проекта в размер от допустимите разходи на проекта, съобразно Анализ „Разходи - ползи“, „Финансова схема на допустимите разходи по проекта по текущи цени“ (ако е приложимо). Разпределението на собствения принос между общините е на база количествата образувани битови отпадъци от общините през 2016 г., както следва за Елин Пелин – 79,44%; за Горна Малина – 20,56%.

(2) Средствата по предходната алинея Община Eлин Пелин превежда по сметка на водещата община, посочена в договора, след сключване на АДБФП и при възникнала нужда за реализацията на дейностите по проекта. Редът и начина за разплащането на тези средства ще се определя допълнително след решението на УС на РСУО – Горна Малина.

Чл.17 (1) Общините Горна Малина и Елин Пелин се задължават да осигурят пълния размер на финансови средства, необходими за покриване на недопустимите разходи, както и допустимите, но нефинансирани разходи по проекта в съотношението по чл. 16, ал. 1.

(2) Средствата за покриване на разходите по предходната алинея, се превеждат по реда на чл. 16, ал. 2.

чл.18 (1) Общините Горна Малина и Елин Пелин се задължават да осигурят финансовите средства за първоначално покриване на допустимите разходи по ПРОЕКТА, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

Като доказателство за това обстоятелство Общините се задължават да представят документи, удостоверяващи наличен финансов ресурс за покриване на тези разходи, а именно: Решение на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци за предоставяне на средствата или друг приложим документ.

(2) Средствата за първоначално покриване на допустимите разходи по предходната алинея, се превеждат по сметка на водещата община, посочена в договора в 14- дневен срок от получаване на съответните документи, обосноваващи необходимостта от плащане.

Чл. 19 Община Горна Малина и Елин Пелин се задължават и поемат финансов ангажимент като удостоверяват, че разполагат с финансови ресурси за покриване на тяхната част от задълженията, в това число и собствения принос (при наличие на такъв).

Чл. 20. Община Горна Малина и Елин Пелин като доказателство за изпълнение на горепосочените изисквания представят решение на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци за предоставяне на средствата или друг приложим документ.

Чл. 21 (1) Разплащанията в рамките на проекта от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. се извършват по сметката на Община Горна Малина, посочена в АДБФП.

Чл. 22 (1) Община Елин Пелин, в случая на чл. 11 и чл. 12 в срок до 14-дневен срок от получаване на съответните документи, обосноваващи необходимостта от плащане, следва да внесе по сметка на Община Горна Малина определените за целта суми.

Чл. 23. (1) В случаи при налагане на финансови корекции от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, както и от други одитиращи институции, с които се намалява размера на средствата по проекта, финансовите средства, които не са платени на бенефициента или следва да бъдат възстановени от бенефициента, са за сметка на двете общини, разпределени пропорционално, съгласно чл. 16, ал.1 .

(2) В случай, че цялата сума или част от нея свързана със закупуването на земя по чл. 11, т. 3, се приемат за недопустими  от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, същите са за сметка на Община Горна Малина .

 

  1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Чл. 24. Координацията и управлението на дейностите, свързани с управление на ПРОЕКТА, ще се осъществява посредством изрично определен орган за управление на проекта. Екипът за управление на ПРОЕКТА, се създава с цел административно и експертно подпомагане на всички дейности по реализация на ПРОЕКТА.

Чл. 25 (1) Общините се споразумяват да се определи ръководител на проекта и членове, при съблюдаване реда на ЗОП и приложимото законодателство. Представителите на двете общини, включени в екипа за управление на проекта се определят с вътрешен акт, с който се определят и възнагражденията или доплащането към възнагражденията им.

(2) Членовете на екипа за управление на проекта следва да покриват функциите по подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, изпълнение на мерки за информация и комуникация, съхранение на документите по проекта, както и функции по координация на дейностите по проекта.

Чл. 26 Екипът за Управление на ПРОЕКТА:

1.Екипът за Управление на ПРОЕКТА се сформира от представители на двете общини и външни за бенефициента лица, избрани в съответствие с националното законодателство.

2.Организира и координира изпълнението на дейностите по реализацията на ПРОЕКТА.

3.Организира и ръководи разработването на ПРОЕКТА и свързаните с него документи.

4.Организира и координира процедурите за определяне на изпълнител на строителството, изпълнител на строителния надзор и на други дейности, свързани с ПРОЕКТА.

4. Контролира изпълнението на дейностите по ПРОЕКТА.

5. Отчита изпълнението на дейностите на всеки етап от реализацията на ПРОЕКТА.

Чл. 27 Екипът за управление на проекта отговаря за:

1. Техническото, административно и финансово управление на ПРОЕКТА.

2. Законосъобразното организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнител на проекта.

3. Наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори.

4. Спазването на графика за изпълнение на ПРОЕКТА и успешното приключване на дейностите.

 

  1. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 28 (1) Община Горна Малинавъзлага обществените поръчки в рамките на ПРОЕКТА и извършва разплащанията към определените изпълнители след осигурено финансиране.

(2) При избора на изпълнители на дейностите по проекта се прилагат правилата на закона за обществените поръчки и свързаните подзаконови нормативни актове и чл.6, ал. 3, 4 и 5 от настоящото споразумение.

(3) Възлагането на експлоатацията на всяка от изградените в изпълнение на ПРОЕКТА инсталации за предварително третиране и за компостиране ще се извършва от двете общини – съсобственици на дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея.

Чл. 29 (1) Общините се споразумяват, възникналите в хода на подготовката на проектното предложение, управлението и изпълнението на ПРОЕКТА, в т.ч. и последваща експлоатация на вече изградените съоръжения, да се осъществява чрез възлагане на обществени поръчки.

Чл. 30 При спазване на изискването на чл. 8, ал 1 от ЗОП, възложителят на обществени поръчки е длъжен предварително да съгласува, редът и организацията за планираните за провеждане обществени поръчки.

Чл. 31. Комисиите за избор на изпълнител по всички обществени поръчки следва да са от експерти и специалисти в сферата на съответната обществената поръчка.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 32 Всяка от общините се задължава да изпълнява точно предвидените в АДБФП свои задължения.

Чл. 33. Всяка община, ще носи отговорност за вреди, причинени на другата община, вследствие на неточно изпълнение на нейни задължения, възникнали по силата на настоящото споразумение, които довеждат или могат да доведат до не подаване на проектното предложение в срок.

Чл. 34 (1) Общините партньори се съгласяват да провеждат съвместно заседание, в случай че възникне необходимост от приемане на общи решения по повод изпълнение на АДБФП.

(2) Съвместното заседание може да бъде свикано от Община Горна Малина по инициатива и искане и на Община Елин Пелин.

Чл. 35 (1) Всички спорове или различия, които могат да възникнат от или във връзка с настоящото споразумение ще бъдат решавани чрез преговори между страните. Постигнатите споразумения се отразяват с подписан анекс, одобрен от общинските съвети, който става неразделна част от настоящето споразумение.

(2) В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорния въпрос се отнася за разрешаване от заинтересованата страна пред компетентния за това съд.

(3) В случай на измененията на някои от клаузите на настоящото споразумение, общинските съвети делегират права за подписване на допълнителните споразумения (анекси) на кметовете.

Чл. 36 (1) Общините се съгласяват, че ще си предоставят взаимно всяка достъпна информация навременно и достоверно и ще поддържат ниво на информираност, което дава възможност да вземат коректните и правилни решения по повод изпълнение на своите задължения .

(2) Информацията, предоставена на страните или на техните представители по време на срока на настоящето споразумение или след неговото изтичане или прекратяване ще бъде използвана в дух на добра воля, като страните се въздържат от всякакви действия които биха могли да бъдат в тяхна вреда.

(3) По всички неуредени в това споразумение въпроси се прилагат разпоредбите по законодателството на Р България.

Чл. 37 Общините се съгласяват да предприемат необходимите действия за изпълнение на задълженията си по смисъла на чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО.

Чл. 38 Изменения на споразумението се извършват след единодушно решение на партньорите - общини, чрез техните представители и в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 39 В случай, че Община Елин Пелин не изпълни задължението си по чл. 12, ал. 1, изречение второ от настоящето споразумение безвъзмездно да учреди вещно право на собственост и безвъзмездно да прехвърли собствеността на Община Горна Малина, върху 80% идеални части от цялата изградена инфраструктура (инсталации за компостиране, инсталации за предварително третиране), финансирана по ПРОЕКТА, по чл. 1, ал. 1, т. 2 от това споразумение, в 10 (десет) годишен срок от окончателното плащане на средствата за ПРОЕКТА при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес, тя (Община Елин Пелин) дължи на Община Горна Малина неустойка в размер на 80% от стойността на АДПБФП по проекта.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини