Решение № 113 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По пета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-63/08.09.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1, чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама  отсъстват – Даниел Георгиев и Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 113

 1. Удостоява със званието “Заслужил гражданин на община Горна Малина” Борис Цветанов Йотов  - за особени заслуги в спорта, а именно: Европейски шампион със златен медал по академично гребане в дисциплината скиф за младежи до 23 години, проведено в полския град Крушвица на 03.09.2017 г.

2. Отпуска сумата от 500 лв. на същия, като награда за особени заслуги в спорта. Същата да бъде отразена в дейност 914, § 02-02 „Общински отговорности“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини