Решение № 107 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.Ц-25/2/30.08.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост,  вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 107

             1. Да бъде отдаден  под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване имот № 018078 с площ от 1,089 дка с начин на трайно ползване „Полска култура“ IV-та категория, находящ се в местността „Бановец“ в землището на с. Горна Малина с акт за частна общинска собственост № 1852/10.02.2014г., вписан в книгите по вписване при Агенция по вписвания – служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.03.2014 г., том IV, № 44.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години.

3. Определя начална наемна цена за една стопанска година – съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска зеля, приета с Решение № 48 по протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

3.1. За имот № 018078 – 27,23 лв.

Цената е формирана по следната формула: 1,089 дка площ х 25,00 лв. за „нива“ IV-та категория = 27,23 лв.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини