Решение № 106 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-61/08.09.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания  и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 81, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 106

 Дава съгласие община Горна Малина да кандидатства  за финансиране към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната  среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, община Горна Малина”.

  1. Упълномощава кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по подготовката и реализацията на проекта, както и провеждане на всички необходими процедури па Закона за обществените поръчки.
  2. Дейностите по проект: „Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, община Горна Малина”, с който община Горна Малина ще кандидатства, отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020 г., Мярка 8. „Подобряване на базовата транспортна, канализационна, водоснабдителна, социална, образователна и здравна инфраструктура”, т. 8.8. „Реконструкция и модернизация на ВиК инфраструктура. Повишаване капацитета на съществуващите и изграждане на нови сондажи, помпени станции и речни водохващания“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини