Решение № 104 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 61.00-65/11.09.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 104

 І. Одобрява Община Горна Малина да подаде проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  

Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”

Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа” и дава съгласие:

 

  1. 1.      Община Горна Малина да създаде партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за модерно алтернативно развитие на териториите - България”, което е юридическо лице, учредено по смисъла и на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

 

  1. 2.      Да  се запази функционирането на социалното предприятие за 12 месеца, както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности (периодът се изчислява в човекомесеци).

           ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички фактически и правни действия, произтичащи от изпълнението на това решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини