Решение № 102 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-48/07.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 54, ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г., с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва в гласуването – Иванка Младенова, 1 отсъства – Йоана Добрева, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 102

 Дава съгласие кметът на Община Горна Малина да направи мотивирано предложение в МОН за включване в списъка на средищните детски градини и на средищните училища през учебната 2017/2018 г. на следните общински учебни институции:

  1. 1.      Детска градина " Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: Горна Малина п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, №7, Община Горна Малина, София област;
  2. 2.      Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий", код по АДМИН 2309200, адрес: с. Априлово п.к. 2128 ул. „Първа” № 32А община Горна Малина, София област;
  3. 3.      Средно училище „Христо Ботев" код по АДМИН 2309225, с. Горна Малина, п.к.  2131,  ул. „Двадесет и четвърта” №18 общ. Горна Малина, София област;
  4. 4.      Основно училище „Отец Паисий“ с адрес:  с. Долно Камарци п.к. 2137, ул. „Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област,  код по АДМИН 2309385.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не участва

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

отсъства

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини