Решение № 101 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-51/10.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, датските градини и обслужващите звена, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва в гласуването – Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 101

 Допуска сформиране на самостоятелни маломерни паралелки през учебната 2017/2018 година в:

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово

-          I клас – 7 ученици                     

-          II клас – 7 ученици                   

-          III клас – 14 ученици                

-          IV клас – 11 ученици              

-          V клас – 13 ученици

-          VI клас – 17 ученици    

-          VII клас – 14 ученици   

-          VІІІ клас – 17 ученици (записани след Първо класиране), от които 12 ученици в професия „Хлебар – сладкар”, код 541030, специалност  „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 и 5 ученици в професия „Работник в горското  стопанство”, код 623060, специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601

-          ІХ клас – 14 ученици професия „Работник в горското   стопанство”, код 623060, специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601

ОУ „Отец Паисий”,  с. Долно Камарци (средищно и защитено училище):

-          V клас – 7 (седем) ученици                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина - (средищно училище):

-          XI клас –  10 (десет) ученици непрофилирано обучение

-          X клас – 11 ученици в паралелка по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”.

 

  1. Разрешава сформиране на смесени маломерни паралелки в:

ОУ „Отец Паисий”,  с. Долно Камарци (средищно и защитено училище):

-          I - II клас – 4 (четири) ученици (I клас – 2 ученици и II клас – 2 ученици)

-          III - IV клас – 5 (пет) ученици (III клас – 3 ученици и IV клас – 2 ученици)                            

-          VI - VII клас – 9 (девет) ученици (VI клас – 5 ученици и VII клас – 4 ученици)

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не участва

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини