Решение № 99 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-46/06.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 25, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от Министерство на околната среда и водите с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 99

 Упълномощава кмета на община Горна Малина да подготви и подаде заявление до директора на РИОСВ – София с искане за освобождаване и превеждане на средства от отчисленията обратно в банковата бюджетна сметка на Община Горна Малина за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275/06.12.2013г.  Исканата за възстановяване сума е в размер на 9 600 лв. с ДДС (девет хиляди  и шестстотин лева), представляваща част от натрупаните от Община Горна Малина средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – София за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, на поземлени имоти с №№ 040001, 040002, 041003, 041023, разположени в землището на с. Горна Малина за реализиране на инвестиционни намерения на Община Горна Малина, свързани с изграждане на площадка за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и рециклиране“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини