Решение № 98 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-49/10.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 98

Определя размери на основни месечни заплати на кметовете на населените места в община Горна Малина, считано от 01.07.2017г., както следва:

 

 

Нива и степени по

класификатора

Основни месечни заплати

Кмет на кметство с.Белопопци с население от 501 до 2500 души

Ниво 16, степен 1

981

Променена с Решение № 83/30.06.2017

Кмет на кметство с.Априлово с население от 501 до 2500 души

Ниво 16, степен 1

992

Променена с Решение № 32/24.02.2017

Кмет на кметство с.Долно Камарци с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

947

Кмет на кметство с.Долна Малина с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Гайтанево с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Байлово с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Негушево с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Осойца с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Саранци с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Чеканчево с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Макоцево с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Стъргел с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

Кмет на кметство с.Горно Камарци с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

827

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини