Решение № 97 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-47/06.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7-8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 97

            1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – публична общинска собственост, съставляващ училищна лавка със ЗП от 62.00 кв. м (шестдесет и два квадратни метра), находяща се в сградата на кухненски блок, в УПИ ІХ-за училище, кв. 54 по регулационния план на с. Горна Малина, община Горна Малина - видно от Акт за публична общинска собственост № 46/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 02.07.2010 г., том ІV, № 55 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

            Определя наемна цена на месец в размер на 116.06  лв. (сто и шестнадесет лева и шест стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 62.00 кв. м площ х 1.20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 74.40 лв. х 1.3 коефициент за площ (на обектите от 41 до 100 кв. м) х 20 % ДДС = 116.06  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

2. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – публична общинска собственост, съставляващ стоматологичен кабинет със застроена площ от 15.00 кв. м (петнадесет квадратни метра), находящ се в помещение на първи етаж на СУ «Христо Ботев» с. Горна Малина, в УПИ ІХ-за училище, кв. 54 по регулационния план на с. Горна Малина, община Горна Малина - видно от Акт за публична общинска собственост № 46/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 02.07.2010 г., том ІV, № 55 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

Определя наемна цена на месец в размер на 38.88 лв. (тридесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 15.00 кв. м площ х 1.20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 20.00 лв. х 1.8 коефициент за площ (на обектите от 0 до 20 кв. м) х 20 % ДДС = 38.88  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участниците, класирани на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини