Решение № 95 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-55/11.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост,  вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 95

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти с начин на трайно ползване „Нива“ и „Изоставена орна земя“ (ИОЗ) като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

№ на имот

НТП

Местност

Кат.

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 
 

Белопопци

 
  1.  

031032

Нива

Чукарката

VI

1,128

22,00 лв.

24,82 лв.

3080 13.01.2017

23.6.2017

VI

52

 
 

035041

Нива

Под селото

IV

0,213

25,00 лв.

5,33 лв.

3081 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

54

 
 

058083

Нива

Азмака

IV

0,373

25,00 лв.

9,33 лв.

3082 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

55

 
 

061036

Нива

Игрището

IV

0,727

25,00 лв.

18,18 лв.

3083 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

57

 
 

064005

Нива

Под корията

IV

0,693

25,00 лв.

17,33 лв.

3084 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

58

 
 

064006

Нива

Под корията

IV

3,714

25,00 лв.

92,85 лв.

3085 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

60

 
 

064012

Нива

Под корията

IV

0,498

25,00 лв.

12,45 лв.

3086 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

61

 
 

064062

Нива

Под корията

IV

3,958

25,00 лв.

98,95 лв.

3087 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

62

 
 

068001

Нива

Над шумата

IV

0,651

25,00 лв.

16,28 лв.

3088 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

63

 
 

070002

Нива

Зад кайрака

IX

1,076

19,00 лв.

20,44 лв.

3089 13.01.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

64

 

Долно Камарци

 
 

078004

ИОЗ

Кориите

VI

0,427

22,00 лв.

9,39 лв.

3212 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

40

 
 

079026

ИОЗ

Корийски поляни

IX

1,808

19,00 лв.

34,35 лв.

3213 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

41

 
 

079042

ИОЗ

Корийски поляни

IX

1,791

19,00 лв.

34,03 лв.

3214 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

42

 
 

079046

ИОЗ

Корийски поляни

IX

4,854

19,00 лв.

92,23 лв.

3215 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

43

 
 

079051

ИОЗ

Корийски поляни

IX

1,402

19,00 лв.

26,64 лв.

3216 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

44

 
 

079054

ИОЗ

Корийски поляни

IX

2,363

19,00 лв.

44,90 лв.

3217 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

45

 
 

084113

Нива

Малка река

IV

3,866

25,00 лв.

96,65 лв.

3218 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

48

 
 

084114

Нива

Реката

IV

1,199

25,00 лв.

29,98 лв.

3219 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

47

 
 

084115

Нива

Малка река

IV

1,032

25,00 лв.

25,80 лв.

3220 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

48

 
 

084116

Нива

Реката

IV

1,223

25,00 лв.

30,58 лв.

3221 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

49

 
 

084119

Нива

Реката

IV

1,890

25,00 лв.

47,25 лв.

3222 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

50

 
 

084120

Нива

Над село

IV

2,069

25,00 лв.

51,73 лв.

3223 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

51

 
 

084121

Нива

Реката

IV

1,784

25,00 лв.

44,60 лв.

3224 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

53

 
 

084124

Нива

Гробищата

IV

1,307

25,00 лв.

32,68 лв.

3225 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

56

 
 

084134

Нива

Малка река

IV

3,005

25,00 лв.

75,13 лв.

3226 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

59

 
 

084136

ИОЗ

Рътта

IV

5,988

25,00 лв.

149,70 лв.

3227 21.04.2017 г.

23.6.2017 г.

VI

65

 

Чеканчево

 
 

003007

ИОЗ

Кръста

VIII

19,320

19,00 лв.

367,08 лв.

3126 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

105

 
 

004007

ИОЗ

Зад корията

VIII

14,346

19,00 лв.

272,57 лв.

3127 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

106

 
 

004009

ИОЗ

Зад корията

VIII

6,863

19,00 лв.

130,40 лв.

3128 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

107

 
 

004015

ИОЗ

Зад корията

VIII

1,656

19,00 лв.

31,46 лв.

3129 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

108

 
 

005003

ИОЗ

Сериев дол

VIII

33,896

19,00 лв.

644,02 лв.

3130 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

10

 
 

005014

ИОЗ

Сериев дол

VIII

1,153

19,00 лв.

21,91 лв.

3131 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

110

 
 

005016

ИОЗ

Сериев дол

VIII

21,623

19,00 лв.

410,84 лв.

3132 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

111

 
 

005018

ИОЗ

Сериев дол

VIII

1,592

19,00 лв.

30,25 лв.

3133 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

112

 
 

008010

ИОЗ

Гюлекър

IX

83,813

19,00 лв.

1 592,45 лв.

3134 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

113

 
 

013031

Нива

Селището

IV

0,969

25,00 лв.

24,23 лв.

3135 18.04.2017 г.

29.6.2017 г.

VI

114

 

2. Определя краен срок на договора – 30.09.2020 г.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини