Решение № 94 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-53/11.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания  и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 11 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва - Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 94

1. Дава съгласие да бъдат сключени анекси към всички действащи договори за отдаване под наем на земеделски земи, като се промени срокът на същите – от 3, респ. 5 стопански/календарни години на 1 стопанска/календарна година.

2. Дава съгласие след изтичане на променения срок на договорите – 1 стопанска/календарна година, да бъдат сключвани анекси за същия период – 1 стопанска/календарна година, така че общият срок на подписаните споразумения да отговаря на първоначалния период, за който са сключени – 3, респ. 5 стопански/календарни години.

            3. Упълномощава кмета на общината да сключи анекси към всички действащи договори за отдаване под наем на земеделски земи при условията на т. 1 и т. 2 от настоящето решение.

4. ОбС Горна Малина допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му на основание чл. 60, ал. 1 АПК.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини