Решение № 90 по протокол № 8 от 14.07.2017 г.

юли 25, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 14.07.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 26.00-93/3/11.07.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, изречение второ, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собстевност вр. чл. 25, ал. 4 вр. ал.  3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на саземеделските земи вр. чл. 281а, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения и чл. 134, ал. 2, т. 2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, 1 отсъства - Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 90

              Не дава съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот № 000321, м.“Бабата“ в землището на с. Априлово, община Горна Малина и учредяване на ограничено вещно право върху имота за изграждане на базова станция на „Булсатком“ ЕАД.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини