Решение № 86 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-35/20.06.2017 г. от инж. Ангел Димитров Жиланов – кмет на общината, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 86

Изменя свое решение № 7 по протокол № 1 от 20.01.2017г. в т. 2, Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 1 799 982 лв., съгласно Приложение №2:

 

  1. 1.     В § 5100, функция 01-Общодържавни служби, обект „Ремонт на общинска сграда с. Белопопци, Гайтанево и Долно Камарци” се променя на обект „Ремонт на общинска сграда с. Белопопци и Горна Малина”
  2. 2.     Да се намали финансирането с целева субсидия на обект „Изграждане водоземно съоръжение с. Горно Камарци” с 6 000 лв.

Функция 06 § 52-06 било 30 000 лв. става 24 000 лв.

Създава се нов обект „Реконструкция на лекоатлетическа писта Спортна зала Горна Малина”

Функция 07 § 51-00 било 0 лв. става 6 000 лв.

  1. 3.     Да се намали финансирането със собствени от продажби средства на обект „Доставка и монтаж на приемно-предавателни устройства и камери за видео наблюдение по селата на общината“ с 2 700 лв.

Функция 06 § 52-03 било 10 000 лв. става 7 300 лв.

Създава се нов обект „Доставка и монтаж на телефонна централа общинска администрация”

Функция 01 § 52-03 било 0 лв. става 2 700 лв.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини