Решение № 81 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-43/27.06.2017 г. от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства –Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 81

1.     Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – частна общинска собственост, съставляващ помещение с площ от 90.00 кв. м, състоящо се от сладкарница, складово помещение и санитарен възел, находящо се в едноетажна масивна сграда със ЗП от 320.00 кв. м, разположена в УПИ IХ-АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка, кв. 17 по регулационния план на с. Саранци - видно от акт за частна общинска собственост № 66/28.06.1999 г., вписан в книгите за вписване от 17.02.2006 г., том ІІ, № 82 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

Определя наемна цена на месец в размер на 140.40  лв. (сто и четиридесет лева и четиридесет стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 90.00 кв. м площ х 1.00 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 90.00 лв. х 1.3 коефициент за площ (на обектите от 41 до 100 кв. м) х 20 % ДДС = 140.40  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

2. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – частна общинска собственост, съставляващ помещение с площ от 18.00 кв. м, санитарен възел от 2 кв. м и 6% от общото помещение  на първи етаж  в двуетажна масивна сграда (Битов комбинат), разположена в УПИ IX - за АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка, кв. 17 по регулационния план на с. Саранци, община Горна Малина - видно от акт за частна общинска собственост № 112/24.03.2000 г., вписан в книгите за вписване от 30.09.2003 г., том ХІ, № 129 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

Определя наемна цена на месец в размер на 43.20  лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 20.00 кв. м площ х 1.00 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 20.00 лв. х 1.8 коефициент за площ (на обектите от 0 до 20 кв. м) х 20 % ДДС = 43.20  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участниците, класирани на първо място.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини