Решение № 80 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-42/27.06.2017 г. от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 11 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 80

1. Дава съгласие за разделяне на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Осойца, както следва:

- имот № 046003 с площ от 54,891 дка с начин на трайно ползване „Храсти“, находящ се в местността „Горна Баба Кевица“ с акт за частна общинска собственост № 3229/14.06.2017 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.06.2017 г., том  VI, № 12 на имоти №№ 046007 с площ от 6,251 дка и 046008 с площ от 48,640 дка и двата с начин на трайно ползване „Храсти“, находящи се в местността „Горна Баба Кевица“.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малинада изготви актове за общинска собственост за новообразуваните имоти.

3. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите - общинска собственост (обработваема земя), които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2017 г.  в частта за с. Осойца се включва имот №: 046007 с площ от 6,251 дка, с начин на трайно ползване „Храсти“, находящ се в местността „Горна Баба Кевица“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини