Решение № 79 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-41/27.06.2017 г. от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 79

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти с начин на трайно ползване „Нива“ и „Изоставена орна земя“ (ИОЗ) като определяначални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

 

№ на имот

НТП

Местност

Категория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

с. Априлово

 1. 1.                    

002014

Нива

Реката

IV

4,800

25,00

120,00 лв.

904

27.06.2005 г.

04.08.2005 г.

VIII

153

 1. 2.                    

011016

Нива

Гнилата

VI

8,838

22,00

194,44 лв.

905

27.06.2005 г.

04.08.2005 г.

VIII

154

 1. 3.                    

015018

Нива

Батолец

VI

1,358

22,00

29,88 лв.

934

27.06.2005 г.

05.08.2005 г.

VIII

191

 1. 4.                    

043014

Нива

Къра

IV

8,378

25,00

209,45 лв.

916

27.06.2016 г.

05.08.2005 г.

VIII

173

 1. 5.                    

049121

Нива

Потоците

IV

20,202

25,00

505,05 лв.

128

14.07.2000 г.

06.02.2017 г.

I

108

 1. 6.                    

052093

Нива

Ибриево

IV

1,882

25,00

47,05 лв.

922

27.06.2005 г.

05.08.2005 г.

VIII

179

 1. 7.                    

060027

Нива

Станчов кладенец

VIII

0,226

19,00

4,29 лв.

927

27.06.2005 г.

05.08.2005 г.

VIII

184

 1. 8.                    

060036

Нива

Кирманица

VIII

1,552

19,00

29,49 лв.

928

27.06.2005 г.

05.08.2005 г.

VIII

185

 1. 9.                    

064001

Нива

Белюков кладенец

VI

44,852

22,00

986,74 лв.

129

14.07.2000 г.

10.12.2010 г.

VII

179

с. Белопопци

 1. 1.                    

000184

Нива

--------------

IV

0,100

25,00

2,50 лв.

3073

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

67

 1. 2.                    

011025

Нива

Плуговини

IV

2,500

25,00

62,50 лв.

3074

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

68

 1. 3.                    

011090

Нива

Плуговини

IV

3,000

25,00

75,00 лв.

1020

28.07.2005 г.

30.12.2005 г.

XIII

141

 1. 4.                    

012083

Нива

Плуговини

IV

1,298

25,00

32,45 лв.

1845

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

175

 1. 5.                    

012084

Нива

Плуговини

IV

0,850

25,00

21,25 лв.

1844

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

174

 1. 6.                    

013001

Нива

Гюлекър

IV

1,678

25,00

41,95 лв.

1843

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

172

 1. 7.                    

013023

Нива

Гюлекър

IV

2,703

25,00

67,58 лв.

3075

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

69

 1. 8.                    

013024

Нива

Гюлекър

IV

10,148

25,00

253,70 лв.

3076

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

70

 1. 9.                    

016013

Нива

Гроба

IV

1,263

25,00

31,58 лв.

1842

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

171

 1. 10.                

016014

Нива

Гроба

IV

0,134

25,00

3,35 лв.

3077

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

71

 1. 11.                

018024

Нива

Орман тарла

IV

0,506

25,00

15,11 лв.

1841

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

173

VI

0,112

22,00

 1. 12.                

018025

Нива

Орман тарла

IV

1,075

25,00

30,76 лв.

1839

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

168

VIII

0,204

19,00

 1. 13.                

021036

Нива

Орман тарла

VI

2,747

22,00

60,43 лв.

1840

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

169

 1. 14.                

021037

Нива

Орман тарла

VI

2,724

22,00

59,93 лв.

1838

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

167

 1. 15.                

021038

Нива

Орман тарла

VI

1,582

22,00

34,80 лв.

1837

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

165

 1. 16.                

021040

Нива

Орман тарла

VI

0,374

22,00

8,23 лв.

1836

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

164

 1. 17.                

022058

Нива

Орман тарла

VI

7,601

22,00

167,22 лв.

1835

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

163

 1. 18.                

030004

Нива

Чукарката

IV

0,973

25,00

24,38 лв.

1834

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

161

VI

0,026

22,00

 1. 19.                

030013

Нива

Чукарката

VI

2,066

22,00

45,45 лв.

3078

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

72

 1. 20.                

031020

Нива

Чукарката

VI

0,789

22,00

17,36 лв.

3079

13.01.2017 г.

12.05.2017 г.

IV

73

 1. 21.                

031030

Нива

Чукарката

VI

1,013

22,00

22,29 лв.

1833

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

160

 1. 22.                

034026

Нива

Чукарката

IV

0,700

25,00

17,50 лв.

1832

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

159

 1. 23.                

039022

Нива

Манастира

VI

0,180

22,00

3,96 лв.

1830

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

157

 1. 24.                

040043

Нива

Горен герен

VI

0,071

22,00

1,56 лв.

1336

08.09.2010 г.

21.09.2010 г.

V

148

 1. 25.                

044016

Нива

Герена

VI

4,291

22,00

94,40 лв.

1587

30.11.2012 г.

11.12.2012 г.

VII

192

 1. 26.                

048055

Нива

Селището

VI

1,018

22,00

22,40 лв.

1829

15.01.2014 г.

30.01.2014 г.

I

156

 1. 27.                

057017

Нива

Азмака

IV

2,995

25,00

74,88 лв.

1589

30.11.2012 г.

11.12.2012 г.

VII

190

 1. 28.                

057062

Нива

Азмака

IV

3,033

25,00

75,83 лв.

1021

28.07.2005 г.

30.12.2005 г.

XIII

142

 1. 29.                

061032

Нива

Игрището

IV

0,200

25,00

5,00 лв.

2251

26.06.2015 г

08.07.2015 г

V

187

 1. 30.                

066100

Нива

Карагюзовец

IV

0,400

25,00

10,00 лв.

1828

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

153

 1. 31.                

066101

Нива

Карагюзовец

IV

0,468

25,00

11,70 лв.

1827

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

154

 1. 32.                

066111

Нива

Карагюзовец

IV

1,700

25,00

42,50 лв.

1826

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

153

 1. 33.                

069071

Нива

Зад кайрака

IV

0,639

25,00

15,98 лв.

1825

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

152

 1. 34.                

069112

Нива

Зад кайрака

IV

0,699

25,00

17,48 лв.

1824

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

151

 1. 35.                

086016

Нива

Редовете

IV

0,400

25,00

10,00 лв.

1823

15.01.2014 г

30.01.2014 г.

I

150

с. Гайтанево

 1. 1.                    

020007

Нива

Мадамете

VII

3,460

22,00

76,12 лв.

1991

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

184

 1. 2.                    

020008

Нива

Мадамете

VII

5,506

22,00

121,13 лв.

1992

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

187

 1. 3.                    

020050

Нива

Над кайрака

VII

3,728

22,00

82,02 лв.

1983

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

129

 1. 4.                    

036056

Нива

Под садината

VII

2,100

22,00

46,20 лв.

1988

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

175

 1. 5.                    

041008

Нива

Станчовец

VII

3,295

22,00

72,49 лв.

1773

06.01.2014 г.

28.01.2014 г.

I

111

 1. 6.                    

041027

Нива

Герена

VII

1,518

22,00

33,40 лв.

1774

06.01.2014 г.

28.01.2014 г.

I

112

 1. 7.                    

054002

Нива

Над корията

VIII

13,311

19,00

252,91 лв.

3001

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

4

 1. 8.                    

055010

Нива

Над корията

VIII

2,407

19,00

45,73 лв.

3002

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

9

 1. 9.                    

057015

Нива

Спасова могила

VIII

1,823

19,00

34,64 лв.

3003

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

6

 1. 10.                

058032

Нива

Бърдото

IX

5,700

19,00

108,30 лв.

1997

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

196

 1. 11.                

059038

Нива

Бърдото

VI

66,347

22,00

1 459,63 лв.

2221

21.04.2015 г.

01.05.2015 г.

III

156

 1. 12.                

060003

Нива

Бели камик

VII

2,781

22,00

61,18 лв.

3004

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

7

 1. 13.                

060007

Нива

Бели камик

VII

2,165

22,00

47,63 лв.

3006

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

8

 1. 14.                

060009

Нива

Маскин дол

VII

1,840

22,00

40,48 лв.

3007

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

37

 1. 15.                

060011

Нива

Бели камик

VII

6,737

22,00

148,21 лв.

3008

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

38

 1. 16.                

061004

Нива

Бели камик

VII

22,728

22,00

500,02 лв.

3009

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

39

 1. 17.                

062012

Нива

Бели камик

VII

8,309

22,00

182,80 лв.

3010

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

40

 1. 18.                

065028

Нива

Устието

X

1,985

19,00

37,72 лв.

3021

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

70

 1. 19.                

065031

Нива

Св.илия

X

1,845

19,00

35,06 лв.

3022

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

71

 1. 20.                

074001

Нива

Спасова могила

VIII

29,369

19,00

558,01 лв.

3023

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

73

 1. 21.                

075006

Нива

Ивата

VII

3,034

22,00

66,75 лв.

3024

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

72

 1. 22.                

078003

Нива

Над черквата

III

1,074

25,00

26,85 лв.

3025

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

76

 1. 23.                

078014

Нива

Под кайрака

III

0,972

25,00

24,30 лв.

3026

23.12.2016 г.

25.05.2017 г.

V

77

 1. 24.                

079003

Нива

Под кайрака

III

0,741

25,00

18,53 лв.

3027

23.12.2016 г.

12.06.2017 г.

V

125

 1. 25.                

079007

Нива

Черквата

III

0,421

25,00

10,53 лв.

3028

23.12.2016 г.

12.06.2017 г.

V

126

 1. 26.                

079008

Нива

Черквата

III

0,711

25,00

17,78 лв.

3029

23.12.2016 г.

12.06.2017 г.

V

127

 1. 27.                

079009

Нива

Черквата

III

0,731

25,00

18,28 лв.

3030

23.12.2016 г.

12.06.2017 г.

V

128

 1. 28.   

  Връща