Решение № 73 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  № 94.Д-39/1/27.06.2017 г. от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Закона за устройство на територията, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 73

  1. 1.                  Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия застроителен, регулационен и кадастрален  план на с. Стъргел, община Горна Малина, като се намали широчината на улица с о.т.90 – о.т. 89 – о.т. 109– о.т. 108– о.т. 107– о.т. 106 от 10 м на 8.50 м в частта, засягаща УПИ XII-509, УПИ XIII-508 „За озеленяване“, УПИ I „Търговски дом“, УПИ II „Фурна“, УПИ IX-507, УПИ VIII-504 и УПИ VII-505, квартал 29.
  2. 2.                  Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани поземлени имоти.
  3. 3.                  Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен само при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

 

Връща

Новини