Решение № 67 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение по молба № 61.00-27/10.05.2017 г. от инж.Ангел Димитров Жиланов – кмет на общината, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. чл. 4  - Техническо и финансово отчитане и плащания, т.4.3 от допълнително споразумение № 2 към договор № BG05FMOP001-3.002-0035-C01 за безвъзмездна финансова помощ сключен между община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ финансиран по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по оперативна програма за храни и ФЕПНЛ,  с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, четирима  отсъстват – Величка Ангелова, Ивайло Илиев, Йоана Добрева и Николай Стоилов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 67

 Упълномощава кмета на община Горна Малина да направи искане за авансово плащане в размер на 20% от стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ, а именно 32 429.47 лв. и дава съгласие същото да бъде обезпечено със запис на заповед за стойността на аванса в полза на Управляващия орган.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

отсъства

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

 

Връща

Новини