Решение № 65 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – председател на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, становище на същата комисия и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, четирима  отсъстват – Величка Ангелова, Ивайло Илиев, Йоана Добрева и Николай Стоилов,  Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 65

            Приема внесените доклади на читалищата на територията на Община Горна Малина за осъществените от читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г. и за изразходваните от бюджета средства през същата година.


ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини