Решение № 64 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-31/15.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, четирима отсъстват– Величка Ангелова, Ивайло Илиев, Йоана Добрева и Николай Стоилов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 64

1. Определя сумата от 3 300 лв. (Словом: Три хиляди и триста лева), която да се даде като парична награда на тридесет и трима дейци (по 100 лв.) за личен принос за развитието на просветата и културата в Община Горна Малина, както следва:

СУ-Горна Малина

 1. 1.      Нако Минков Наков
 2. 2.      Цветанка Петкова
 3. 3.      Даниела Коцева
 4. 4.      Виолетка Михайлова
 5. 5.      Галина Стоянова
 6. 6.      Златина Георгиева

ОУ – Априлово

 1. 7.      Лава Трифонова Коцева
 2. 8.      Валентин Кирилов Симеонов
 3. 9.      Павлина Атанасова Стоименова

ОУ – Долно Камарци

 1. 10.  Ваня Димитрова Димитрова 

ДГ – Горна Малина

 1. 11.  Елена Ножарова
 2. 12.  Елена Цветкова
 3. 13.  Йорданка Димитрова
 4. 14.  Йорданка Младенска
 5. 15.  Венета Стойкова

Читалища

 1. 16.  Анна Цветкова Захариева - Байлово
 2. 17.  Марияна Балабанова - Белопопци
 3. 18.  Тодорка Георгиева Петрова – Горна Малина
 4. 19.  Мария Георгиева Лесова – Долно Камарци
 5. 20.  Лилия Трайкова Абу-Гош  - Априлово
 6. 21.  Виолета Христова - Осойца

Културни дейци

 1. 22.  Лъчезария Иванова Павлова - р-л ТФ „Танец” -  Чеканчево
 2. 23.  Михаил Велев Танев - Негушево културен и църковен  деец
 3. 24.  Страхил Ненов - Негушево – културен деец
 4. 25.  Мария Серафимова Кайджиева- самодейка, Байлово
 5. 26.  Михайл Дамянов Михайлов- доброволец в НЧ Байлово
 6. 27.  Никола Иванов Войнов- самодеец,  Байлово
 7. 28.  Йордан Стоянов  - хореограф на ТФ „Българка”,  Белопопци
 8. 29.  Чавдар Димитров  Паунов– краевед и доброволец в НЧ - Макоцево
 9. 30.  Цветанка Стоянова Йосифова – дългогодишен учител в Горна Малина
 10. 31.  Здравка Андреева Христова - писател, краевед -  Априлово
 11. 32.  Даниела Емилова Донева - худ. Ръководител ГМ
 12. 33.  Георги Георгиев Димитров –председател на сдружение „Читалищата в Община Горна Малина – 2015”

2. Паричната награда се придружава от грамота.

            3. Решението влиза в сила в деня на приемането му.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

отсъства

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

 

Връща

Новини