Решение № 61 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.К-21/4/31.03.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват – Величка Ангелова и Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 61

               Одобрява  подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на улица по границата на УПИ II-165, кв. 29 с о.т. 131 и о.т. 132; отпадане на улица от о.т. 138 до о.т. 131, гранична с УПИ II-165 и УПИ I-167; създаване на нова улица с о.т. 190 до о.т. 194; изменение на границата на УПИ II-165, кв. 29; създаване на УПИ XIII-за озеленяване и паркинг, кв. 29; създаване на УПИ XIV-за озеленяване и УПИ XII-168, кв. 22 регулационния, застроителен и кадастрален план на с. Байлово, община Горна Малина и подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ II-165 и новосъздаден УПИ XII-168 по регулационния, застроителен и кадастрален план на с. Байлово, община Горна Малина.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини