Решение № 60 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 58.00-1/3/12.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. § 27, ал. 2 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВ бр.62/2010г., доп. ДВ бр.61/2016г., в сила от 05.08.2016г./, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се – 1 – Димитър Нарлийски, двама отсъстват – Величка Ангелова и Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 60

          Не определя обезщетение със земеделска земя  в землището на с. Априлово за имот в местността „Лозето“ от 5.300 дка, имот в местността „Синджирлията“ от 4.100 дка, имот в местността „Гробището“ от 5.700 дка и имот в местността „Кълдаръма“ от 17.500 дка  - общо от 32.6 дка на наследниците на Йордан Стойнов Титов и връща преписката на ОбС „Земеделие“ за продължаване на административното производство и решаването й по същество по повод заявление на Радка Богданова Стумбова за обезщетение със земя в землището на с. Априлово във връзка със съдебно решение, постановено по гр. д. № 362/1996 г. по описа на ЕПРС, влязло в сила на 28.05.1998 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини