Решение № 57 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-29/12.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се – 1 – Иванка Младенова, двама отсъстват – Величка Ангелова и Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 57

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост през 2017 г. на община Горна Малина като в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” към приложение 5 „Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2017 г.” в частта за с. Горна Малина включва апартамент № 2 в жилищен блок № 8, ет. 1, находящ се в с. Горна Малина, община Горна Малина в УПИ I в кв. 1, със застроена площ от 62 кв. м, заедно с мазе № 2 с площ от 6 кв. м по нотариален акт с вх. рег. №946 от 26.04.2017 г., акт № 185, том III, дело № 438 от 2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Х

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

 

Връща

Новини