Решение № 54 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-32/15.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост  и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват – Величка Ангелова и Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 54

 Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., като в Приложение № 4б – Описание за общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2017 г. включва:

  1. 1.    помещение с площ от 90.00 кв. м, състоящо се от сладкарница, складово помещение и санитарен възел, находящо се в едноетажна масивна сграда със ЗП от 320.00 кв. м, разположена в УПИ IХ-АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка, кв. 17 по регулационния план на с. Саранци- видно от акт за частна общинска собственост № 66/28.06.1999 г., вписан в книгите за вписване от 17.02.2006 г., том ІІ, № 82 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин и
  2. 2.    помещение с площ от 18.00 кв. м, санитарен възел от 2 кв. м и 6% от общото помещение  на първи етаж  в двуетажна масивна сграда (Битов комбинат), разположена в УПИ IX - за АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка, кв. 17 по регулационния план на с. Саранци, община Горна Малина - видно от акт за частна общинска собственост № 112/24.03.2000 г., вписан в книгите за вписване от 30.09.2003 г., том ХІ, № 129 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини