Решение № 53 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.Д-37/1/15.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, трима отсъстват – Величка Ангелова, Ивайло Илиев и Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 53

 1. Дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно в собственост чрез дарение недвижим имот с площ от 0.270 дка, представляващ поземлен имот № 030037, м. „Мало ливаде“ в землището на с. Априлово, община Горна Малина, собственост на Димитър Велинов Димитров, отреден за задънена улица с о.т. 149а- о.т. 149б, при съседи на имота: УПИ I-030030 (ПИ № 030034),  УПИ II-030030 (ПИ № 030035)и УПИ III-030030 (ПИ № 030036), ПИ № 030029 и улица, кв. 57 по регулационния и застроителен план на с. Априлово, община Горна Малина;

2. Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите последващи действия;

3. Определя срок за изпълнение до 30.06.2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини