Решение № 52 по протокол № 6 от 19.05.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 Препис-извлечение  от

протокол № 6  от 19.05.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.И-47/1/15.05.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6  от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват – Величка Ангелова и Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 52

               1. Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия застроителен, регулационен и кадастрален  план на с. Стъргел, община Горна Малина, като се намали широчината на улица с о.т.182 – о.т. 183 – о.т. 129 в частта, засягаща УПИ II-389 и УПИ I-390, кв. 47;

              2. Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани поземлени имоти;

              3. Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен, само при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

  Решението е влязло в законна сила на …………………………..г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини