Решение № 48 по протокол № 5 от 20.04.2017 г.

юни 1, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 20.04.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-22/2/19.04.2017 г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  решения на Общински съвет Горна Малина №№ 39 и 40 по протокол № 3 от 20.03.2017г.  и във връзка с § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление на Министерския съвет 162/05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г., с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, 5 отсъстват – Анка Ненова, Величка Ангелова, Даниел Георгиев, Здравка Йорданова и Иванка Младенова, Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 48

 1. Оттегля проекта на споразумение, одобрен със свое решение № 39 по протокол № 3 от 20.03.2017 г. и одобрява настоящия проект на споразумение за партньорство между Община Горна Малина и Елин Пелин. Дава съгласие последният да бъде подписан от Кмета на Община Горна Малина.

2. Приема анализите, обосновките и доказателствата за определяне на  отделните съоръжения за третиране на отпадъци (на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО) и за разпределение на задълженията на общините Горна Малина и Елин Пелин за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО, изготвени съгласно Приложение № 11 към насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

3. Одобрява Регионална програма за управление на отпадъците за Регион Горна Малина 2016 – 2020 г.

4. За целите на изпълнение на проекта приема да бъде придобито от Община Горна Малина правото на собственост върху недвижим имот: № 000144, м. „Умен дол“ в землището на с. Горна Малина за сумата от 323 130.00 лв. (триста двадесет и три хиляди сто и тридесет лева) без ДДС, след одобряване на проектното предложение.

5. Оправомощава Кмета на Община Горна Малина да извърши всички необходими действия по изпълнение на предходните точки от настоящето решение.

6. ОбС Горна Малина допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му на основание чл. 60, ал. 1 АПК.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

отсъства

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

  

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

  Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини