Решение № 44 по протокол № 4 от 03.04.2017 г.

апр 12, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 4  от 03.04.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-24/23.03.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 44

 

1. Актуализира списъка на общинските пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, както следва:

1.1. В частта за с. Осойца добавя:

№ на имот по КВС

Площ, дка

НТП

Местност

Кат.

002020

29.675

Пасище, мера

Богаза

IX

002022

21,876

Пасище, мера

Богаза

IX

002025

31,667

Пасище, мера

Богаза

IX

046013

73,508

Пасище, мера

Горна Баба Кевица

IX

046011

126,237

Пасище, мера

Горна Баба Кевица

IX

046009

96,224

Пасище, мера

Горна Баба Кевица

IX

009046

209,574

Пасище, мера

Зад камика

X

1.2. В частта за с. Стъргел добавя:

№ на имот по КВС

Площ, дка

НТП

Местност

Кат.

065018

33,947

Пасище, мера

Осойната

X

148014

60.288

Пасище, мера

Под гробищата

IX

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини