Решение № 43 по протокол № 4 от 03.04.2017 г.

апр 12, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 4  от 03.04.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-23/23.03.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и договор № 45/14.11.2011 г. с „Лактан“ ЕООД, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 43

1. Дава съгласие за разделяне на имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Осойца, община Горна Малина, както следва:

 

- имот № 002004 с площ от 78,654 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящ се в местността „Богаза“ с акт за публична общинска собственост № 1442/25.03.2011 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.04.2011 г., том  II, № 137 на имоти №№ 002020 с площ от 29,675 дка, 002021 с площ от 25,486 дка, 002022 с площ  от 21,876 дка и 002023 с площ от 1,617 дка и четирите с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящи се в местността „Богаза“;

- имот № 002006 с площ от 59,429 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящ се в местността „Богаза“ с акт за публична общинска собственост № 1445/25.03.2011 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.04.2011 г., том II, № 140 на имоти №№ 002024 с площ от 7,588 дка, 002025 с площ от 31,667 дка и 002026 с площ от 20,175 дка и трите с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящи се в местността „Богаза“;

- имот № 046001 с площ от 486,342 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящ се в местността „Горна Баба Кевица“ с акт за публична общинска собственост № 1444/25.03.2011 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.04.2011 г., том II, № 139 на имоти №№ 046009 с площ от 96,224 дка, 046010 с площ от 153,703 дка, 046011 с площ от 126,237 дка, 046012 с площ от 33,482 дка, 046013 с площ от 73,508 дка, 046014 с площ от 3,189 дка и шестте с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящи се в местността „Горна Баба Кевица“;

- имот № 009003 с площ от 244,518 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящ се в местността „Зад камика“ с акт за публична общинска собственост № 1443/25.03.2011 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.04.2011 г., том II, № 138 на имоти №№ 009042 с площ от 5,655 дка, 009043 с площ от 3,122 дка, 009044 с площ от 17,921 дка, 009045 с площ от 8,246 дка и 009046 с площ от 209,574 дка и петте с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящи се в местността „Зад камика“.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да изготви актове за общинска собственост за новообразуваните имоти и да сключи анекс към договор № 45/14.11.2011 г. в съответствие с настоящото решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини