Решение № 40 по протокол № 3 от 20.03.2017 г.

мар 24, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 3  от 20.03.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 По  първа точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – общински светник попредложение№ 61.00-22/16.03.2017г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление на Министерския съвет 162/05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и чл.4, ал.1, б. «г» от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, един не гласува – Иванка Младенова Младенова, Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 40

 1. Дава съгласие за целите на изпълнение на проекта по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ да бъде придобита чрез покупко-продажба собствеността върху следния недвижим имот: № 000144, м. „Умен дол“ в землището на с. Горна Малина – община Горна Малина при спазване на изисквания по ПМС № 189/28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г., като средствата за закупуването на земята бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, преди същите да бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

2. Възмездната сделка да се извърши след изрично решение на Общинския съвет за определяне на цената.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не гласува

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини