Решение № 39 по протокол № 3 от 20.03.2017 г.

мар 24, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 3  от 20.03.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – общински светник по предложение № 61.00-22/16.03.2017г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление на Министерския съвет 162/05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г., с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 39

 1. Дава съгласието си Община Горна Малина да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ в партньорство с Община Елин Пелин.

2. Одобрява проекта на споразумението за партньорство между Община Горна Малина и Елин Пелин и дава съгласието, същото да бъде подписано от Кмета на Община Горна Малина.

3. Приема обосновката за избора на терен, необходим за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци с проектното предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

4. Дава съгласието Община Горна Малина да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата.

5. Дава съгласие:

5.1. Необходимите финансови средства за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., и за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.

5.2. Необходимите финансови средства за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци и/или със средства от „Фонд за органите на местно самоуправление в България“ – ФЛАГ ЕАД и/или други източници, посочени в насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

6. Дава съгласие Община Горна Малина да възлага обществените поръчки в рамките на ПРОЕКТА и извършва разплащанията към определените изпълнители след осигурено финансиране.

7. Дава съгласие възлагането на експлоатацията на всяка от изградените в изпълнение на ПРОЕКТА инсталации за предварително третиране и за компостиране да се извършва от двете общини – Община Горна Малина и Община Елин Пелин, като съсобственици на дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея.

8. Оправомощава Кмета на Община Горна Малина да извърши всички необходими действия по изпълнение на предходните точки от настоящето решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини