Решение № 32 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.А-13/22.02.2017 г. от г-жа Анка Ненова – общински съветник, становище на постоянната комисии по финанси, данъчна политика и бюджет, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа - за, против - 2, въздържали се - 4, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 32

 Определя основна месечна заплата на кмета на с. Априлово в размер на 992.00 лв., считано от 01.01.2017 г.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Х

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини