Решение № 31 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.А-14/22.02.2017 г. от г-жа Анка Ненова – общински съветник, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 8 гласа - за, против - 4, въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Емил Христов Найденов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 31

 Определя възнаграждение на председателя на Общинския съвет Горна Малина в размер на 1 638 лв. /90% от 1 820 лв./ при пълно работно време 8 часа, считано от 01.01.2017г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

Х

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Х

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

не гласува

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

Х

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини