Решение № 27 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 58.00-7/4/17.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр.§ 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр. 62/2010 г., доп. – ДВ бр.61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 27

Предоставя за възстановяване на наследниците на Петър Панталеев Коцев поземлени имоти, находящи се в землището на с. Горно Камарци, Община Горна Малина:

1. имот № 040003 с площ от 1.629 дка, находящ се в местността „Герена“, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, получен при геодезическо заснемане от имот № 040001, собственост на Община Горна Малина, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, с акт за публична общинска собственост № 1722/26.03.2013 г., вписан в книгите за вписване от 01.04.2013 г., том II, № 133 при Агенция по вписванията - Службата по вписванията гр. Елин Пелин;

2. имот № 010007 с площ от 4.050 дка, находящ се в местността „Гюрлена“, получен при геодезическо заснемане от имот № 010001, собственост на Община Горна Малина, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, с акт за публична общинска собственост № 1559/17.10.2012 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2012 г., том VI, № 117 при Агенция по вписванията - Службата по вписванията гр. Елин Пелин;

3. имот № 040002 с площ от 2.019 дка, находящ се в местността „Герена“, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, получен при геодезическо заснемане от имот № 040001, собственост на Община Горна Малина, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, с акт за публична общинска собственост № 1722/26.03.2013 г., вписан в книгите за вписване от 01.04.2013 г., том II, № 133 при Агенция по вписванията - Службата по вписванията гр. Елин Пелин.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини