Решение № 26 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-12/3/17.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 26

 1. Да бъде учредено без търг или конкурс за срок до 2023 г. вкл. на Сдружение с нестопанска цел с наименование: “Местна инициативна група-Елин Пелин-Горна Малина“ с Булстат: 177080921, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13, ет. 4, помещения 1 и 2, представлявано от председателя на Управителния съвет Стоян Стефанов Янев – представляващ Храм „Успение Богородично“ с. Горна Малина, Софийска епархия безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, съставляващ помещение с площ от 65.00 кв. м, находящо се на първи етаж в масивна сграда на ПК „Димитър Йончев“ – магазин, разположено в УПИ I, кв. 38 по регулационния план на с. Горна Малина, с акт за частна общинска собственост № 831/18.12.2004 г., вписан в книгите за вписване от 28.07.2006 г., том VIII, № 5 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

2. Имотът да се използва за работно помещение – за изнесен офис на Сдружение с нестопанска цел с наименование: “Местна инициативна група-Елин Пелин-Горна Малина“ и да бъде оборудвано със сервизно офис обзавеждане и обзавеждане за архивиране, като средствата за тях да бъдат за сметка на бюджета на юридическото лице с нестопанска цел.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да издаде заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имота, описан по-горе и при условията, цитирани по-горе.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини