Решение № 23 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-15/1/20.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11, и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 23

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 052028 в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина, с отреждане „За хотел, КОО и медицинско обслужване“;

2. Дава съгласие да бъде изменен плана за уличната регулация (ИПУР) на с. Горна Малина, община Горна Малина в обхват: разширение на част от улица с о.т. 405 – о.т. 404 до имотните граници на ПИ № 052028 и ПИ № 052008, като се засяга ПИ № 052022 – полски път, публична общинска собственост;

3. Утвърждава приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;

4. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ и ИПУР да бъде възложено от „Вас-Метал“ ЕООД изцяло за сметка на дружеството, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини