Решение № 22 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-22/1/20.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 22

 1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 050047 в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина и създаване на УПИ IV-050047 „За КОО, хотел, къмпинг, сгради за отдих и трафопост“, кв. 101 по плана на с. Горна Малина;

2. Дава съгласие да бъде изменен плана за уличната регулация (ИПУР) на с. Горна Малина, община Горна Малина, като се увеличи дължината на задънена улица с о.т. 406 – о.т. 407 до северната граница на имот № 050047 (проектен УПИ IV-050047);

3. Утвърждава приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;

4. Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ и ИПУР да бъде възложено от „Вас-Метал“ ЕООД изцяло за сметка на дружеството, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини