Решение № 21 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-317/2/20.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.13 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Иванка Младенова Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 21

         Дава съгласие „Мартима“ ЕООД да възложи изработването на инвестиционен проект, съгласуване и поставяне на пътни принадлежности за сигнализация, безопасност и ограничение на скоростта за път SFO 3176 (от републикански път I-6 до с. Осойца) – публична общинска собственост, изцяло за сметка на юридическото лице, при следните условия:

  1. 1.         Да се спазват всички изисквания на действащата нормативна уредба по отношение проектиране, изпълнение и експлоатация на пътните принадлежности;
  2. 2.         Инвестиционният проект да бъде съгласуван с контролните органи;
  3. 3.         Срокът за поставяне на съоръженията да не е по-дълъг от 1 (един) месец;
  4. 4.         Да не се увреждат имоти и съоръжения – общинска собственост;
  5. 5.         Да не се създават ограничения в ползването и собствеността на имоти, частна собственост.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини